HARGITA MEGYEI KULTURÁLIS KÖZPONT Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám, versenyvizsgát szervez az alábbi betöltetlen szerződéses állás elfoglalására meghatározatlan időtartamra:

1. Az állások száma és elnevezése, a  szervezeti egység megnevezése:
Gazdasági osztályra:

• Főkönyvelő, II. szakmai fokozat, felsőfokú végzettség (S)

2. A versenyvizsgára jelentkezők egy iratcsomót kell összeállítsanak, amely a következő dokumentumokat kell tartalmazza:
a. beiratkozási kérést, az intézmény vezetőjéhez címezve;
b. a személyi igazolvány, vagy esetleg bármilyen más irat másolatát, ami törvény szerint a személyazonosságot tanúsítja;
c. a tanulmányi végzettség szintjét igazoló bizonylatok és szakképesítést igazoló iratok, valamint más iratok másolatait, amelyek bizonyítják a jelölt szakmai felkészültség szempontjából megfelel az intézmény által megállapított követelményeknek;
d.  a munkakönyv másolatát, vagy esetenként, azokat az igazolásokat, amelyek bizonyítják a munkahelyi régiséget, szakmai régiséget és/vagy a szakmai képzettségnek megfelelő régiséget;
e. a büntetlen előéletet bizonyító okiratot, vagy egy saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs olyan büntetése, amely összeférhetetlenséget okozna a megpályázott állással;
f. a családorvos, vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítványt, amelyben előzetesen legtöbb 6 hónappal a vizsga napjától számítva volt keltezve, amellyel igazolja, hogy az egészségi állapota megfelelő;
g. szakmai önéletrajzot.
A bizonyítvány, amellyel az egészségi állapotát igazolja, kötelező módon tartalmazza az iktatószámot, a kibocsátás időpontját, a kibocsátó elnevezését és minőségét, az Egészségügyi Minisztérium által megállapított szabványnyomtatvány szerint.
Abban az esetben, ha az iratcsomó átvizsgálása alkalmával elfogadott jelentkező az e.) betűvel jegyzett pont szerint, saját felelősségre tett nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nincs előzetes büntetése, legkésőbb a vizsga első próbájának kezdetéig köteles kiegészíteni az iratcsomóját a büntetlen előéletét bizonyító okirattal.
A b.) – d.) pontokban előírt iratok eredeti példányait is be kell mutatni a másolatok hitelességének bizonyítása végett.

3. A 286/2011-es számú módosított és kiegészített Kormányzati Határozat alkalmazási  keretszabályzatának 3. számú cikkelye értelmében, a meghatározott valamint a meghatározatlan időtartamra meghirdetett állások megpályázására a jelentkezők a következő általános feltételeket kell teljesítsék:
• román állampolgársággal rendelkezik, Európai Unióhoz vagy az Európai Gazdasági Övezethez tartozó ország állampolgára és romániai lakhellyel rendelkezik;
• ismeri a román nyelvet, szóban és írásban egyaránt;
• az életkora megfelel, a törvényes előírások által megállapított legkisebb korhatárnak;
• teljes cselekvőképességgel rendelkezik;
• az egészségi állapota megfelelő a megpályázott állás betöltésére, amit a családorvos vagy egy illetékes egészségügyi intézmény által kiállított orvosi bizonyítvánnyal tud igazolni;
• nincsen végleges ítélete az emberiség ellen elkövetett, állam vagy hivatalos szervek elleni, szolgálati vagy szolgálattal kapcsolatos, az igazságügyi eljárások megakadályozása, csalás, korrupciós bűncselekedetek szándékos elkövetése miatt, ami összeférhetetlenné teszi az állásban kifejtett tevékenységek gyakorlásában, kivéve azt az esetet, ha rehabilitációban részesült;
A szerződéses állások elfoglalására és a vizsgán való részvételhez, a jelentkezők a következő speciális feltételeket kell teljesítsék:

Főkönyvelő, II. szakmai fokozat, felsőfokú végzettség (S) – Gazdasági osztály
• gazdasági egyetemi végzettség licensz vizsgával ;
• szükséges szakmai régiség – legkevesebb 6 év;
• számitógépkezelői ismeretek.

4.  A versenyvizsga 2020. december 16-án (szerdán) 10,00 órától kezdődik az írásbeli próbával és 2020. december 21-én (hétfőn) a  szóbeli próbával folytatódik, a Hargita Megyei Kulturális Központ székhelyén  (Csíkszereda, Temesvári sugárút 4 szám alatt.)
A vizsgához szükséges iratcsomót 2020. november 23. – december 08. időszakban lehet leadni a Hargita Megyei Kulturális Központ (Hargita megye, Csíkszereda, Temesvári sugárút, 4 szám) székhelyén 8,00-16,00 óra között.
További információkat a 0266–315 891, vagy a 0266-372 044 –es telefonszámokon kaphatnak az érdeklődök.
A versenyvizsga részvételi feltételeit és könyvészeti anyagát az intézmény székhelyén függesztjük ki, – illetve az intézmény weboldalán – www.ccenter.ro/allashirdetes   – tesszük közzé.

5. A betöltetlen szerződéses állások elfoglalására kiírt versenyvizsga lebonyolításának időbeli beosztása:
Sor szám A tervezett tevékenység Tervezett időtartam
1 A jelöltek beiratkozása 2020.11.23. – 2020.12.08.
2 A versenyvizsga iratcsomóinak ellenőrzése 2020.12.09 – 2020.12.10
3 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek kifüggesztése 2020.12.10.
4 Az iratcsomók ellenőrzése eredményeinek fellebbezése 2020.12.11.
5 Az iratcsomókkal  kapcsolatos fellebbezések eredményeinek kifüggesztése; A versenyvizsgára elfogadott jelöltek névsora. 2020.12.14.
6 A versenyvizsga első próbája- írásbeli próba 2020.12.16.
7 Az írásbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2020.12.16.
8 Az írásbeli próba eredményeinek fellebbezése 2020.12.17.
9 Az írásbeli próba fellebbezései eredményeinek kifüggesztése 2020.12.18.
10 A versenyvizsga második próbája- szóbeli próba 2020.12.21.
11 A szóbeli próba eredményeinek kifüggesztése 2020.12.21.
12 A szóbeli próba eredményeinek fellebbezése 2020.12.22.
13 A szóbeli próba fellebbezések eredményeinek és a versenyvizsga végleges eredményeinek kifüggesztése 2020.12.23.

Ferencz Angéla, menedzser

Könyvészet: 

  1. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57 din 2019 privind Codul administrativ, Partea III. Administrația publică locală, Titlul V. Capitol I. Dispoziții generale, Capitol VI. Consiliul Județean, Capitol VII. Președintele și vicepreședinții Consiliului Județean, Capitol VIII. Actele autorităților administrației publice locale;
  2. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice;
  3. Legea nr.82/1991 Legea contabilităţii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  4. Ordin nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare;
  5. Ordin 923/ 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
  6. Lege nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  7. Lege-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
  8. Ordin nr. 2861 din 2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
  9. Lege 273 din 2006 privind finanțele publice locale;
  10. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Centrului Cultural Judeţean Harghita ccenter.ro.

Dossziék kiválogatása ITT

Az írásbeli vizsga eredménye ITT

A szóbeli vizsga eredménye ITT

A végleges eredmények ITT