1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului Cultural Judeţean Harghita
2. Structura organizatorică al Centrului Cultural Judeţean Harghita
3. Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului Cultural Judeţean Harghita pe anul 2021
Cheltuielile curente şi de capital ale Centrului se finanţează din subvenţii acordate de la bugetul judeţului Harghita, din venituri proprii şi din venituri din afara bugetului, adică proiecte culturale.
Veniturile proprii provin din susţinerea cursului de fotograf, venituri din chirie sală şi din valorificare de cărţi.
4. Bilanţul contabil pe anul 2020 al Centrului Cultural Judeţean Harghita
5. Lista programelor culturale ale Centrului Cultural Judeţean Harghita pe anul 2020
6. Programul de funcţionare: Luni – Vineri între orele 8.00 – 16.00
7. Numele şi prenumele persoanelor din conducere al Centrului Cultural Judeţean Harghita
D-na Ferencz Angéla – Manager al Centrului Cultural Judeţean Harghita
8. Date de contact ale instituţiei:
Centrul Cultural Judeţean Harghita
530102 Miercurea-Ciuc, Bld. Timişoarei nr. 4.
Tel: 0040266-372044, 0040-0746-244235
Fax: 0040266-315891
E-mail: kultura@ccenter.ro
Pagină web: www.ccenter.ro
9. Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:
Împotriva refuzului prevăzut la art. 21, alin. 1 Legea nr. 544/2011, se poate depune reclamaţie la conducătorul autorităţii sau instituţiei respective în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștinţă de către persoana lezată. Dacă după cercetarea administrativă reclamaţia se dovedeşte întemeiată, răspunsul se transmite persoanei lezate în termen de 15 zile de la depunerea reclamaţiei şi va conţine atât informaţiile de interes public solicitate iniţial, cât şi menţionarea sancţiunilor disciplinare luate împotriva celui vinovat.
În conformitate cu art. 22, alin 1 din lege, în cazul în care o persoană se consideră vătămată în drepturile sale, prevăzute în prezenta lege, aceasta poate face plângere la secţia de contencios administrativ a tribunalului în a cărei rază teritorială domiciliază sau în a cărei rază teritorială se află sediul autorităţii ori al instituţiei publice.
Plângerea se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului prevăzut la Art. 7 din Legea Nr. 544/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
Hotărârea instanţei de contencios – administrativ poate fi atacată prin recurs la Curtea de Apel. Decizia Curţii de apel rămâne definitivă şi irevocabilă.
10. Raport de activitate al instituției pe anul 2020
11. Strategia culturală a județului Harghita 2013-2020
Partea I. Situația actuală
Partea II. Propuneri de dezvoltare /1
Partea II. Propuneri de dezvoltare /2
Partea III. Bibliografie, anexe
12. Strategia culturală a județului Harghita 2021-2030
13. Lista  tuturor funcțiilor din cadrul Centrului Cultural  Judetean Harghita, conform Legea cadru nr.153/2017 art. 33 alin.1
14. Hotărârea nr. 210 din 2018
privind satbilirea tarifelor pentru închirierea unor spații aflate în administarea CCJHr
15. Concurs de management al Centrului Cultural Județean Harghita

Responsabili in legătură cu difuzarea informațiilor publice sunt: Angéla Ferencz manager și Éva László inspector de specialitate.

 

 

 

Instructiuni privind activitatea de arhiva la creatorii si detinatorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Nationale prin Ordinul de zi nr.217/23 mai 1996
OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca
Legea nr.307/2006 privind apararea impotriva incendiilor
Legea nr. 215 din 23 aprilie 2001 Legea administraţiei publice locale, republicată în M. O. nr. 123 din 20 februarie 2007
OUG nr.57/2019 din 3iulie 2019 privind Codul administrativ
HOTĂRÂRE Nr. 1301 din 28 octombrie 2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management. Regulamentului-cadru de organizare şi desfăşurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum şi modelului-cadru recomandat pentru contractele de management, pentru instituţiile publice de cultură.
LEGE Nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial.
LEGE Nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil, republicată.
LEGE Nr. 238 din 7 decembrie 2010 privind declararea zilei de 15 ianuarie Ziua Culturii Naţionale.
ORDONANŢĂ Nr. 51 din 11 august 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor, proiectelor şi acţiunilor cultural.
ORDONANŢĂ Nr. 68 din 26 august 1994 privind protejarea patrimoniului cultural naţional
ORDIN Nr. 2193 din 17 martie 2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a aşezămintelor culturale
ORDIN Nr. 2883 din 15 decembrie 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desfăşurarea activităţilor specifice aşezămintelor cultural
ORDIN Nr. 2231 din 7 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi funcţionarea comisiilor, procedura de selecţie a programelor, proiectelor şi acţiunilor culturale în vederea acordării de finanţări nerambursabile din Fondul Cultural Naţional, precum şi de soluţionare a contestaţiilor.
ORDIN Nr. 2132 din 9 martie 2011 pentru aprobarea Criteriilor privind aplicarea prevederilor cap. VI lit. B din anexa nr. IV la Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice.
ORDIN Nr. 1327 din 13 aprilie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind derularea Programului prioritar naţional pentru construirea de sedii pentru aşezăminte culturale în localităţile unde nu există asemenea instituţii, precum şi pentru reabilitarea, modernizarea, dotarea şi finalizarea lucrărilor de construcţie a aşezămintelor culturale de drept public din mediul rural şi mic urban – obiectivul finalizarea lucrărilor de construcţie şi dotarea aşezămintelor culturale din mediul rural şi mic urban, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale.
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 189 din 25 noiembrie 2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură.

Lege nr. 477 din 08/11/2004 privind codul de conduită a personalului contractual din autoritatile şi instituţiile publice

Regulamentului nr. 679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare Regulamentul), pentru aprobarea normelor privind protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi a normelor referitoare la libera circulaţie a acestui tip de date cu caracter personal.

Acord și informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 

ORDIN Nr. 501/5253 din 8 octombrie 2003 pentru aprobarea Metodologiei certificării formării profesionale a adulţilor.

HOTĂRÂRE Nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor.

ORDONANŢĂ Nr. 129 din 31 august 2000 Republicată privind formarea profesională a adulţilor.