CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN HARGHITA
cu sediul în Miercurea-Ciuc, bd. Timişoarei nr. 4,
organizează concursuri pentru ocuparea posturilor contractuale:

1. Numărul şi denumirea posturilor:
Compartiment ştiinţific, strategii, dezvoltare culturală
• 1 post de Inspector de specialitate I, nivelul studiilor S – pe durată nedeterminată
Compartiment economico-administrativ
• 1 post de Administrator I, nivelul studiilor M – pe durată nedeterminată

2. Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs, care va conține următoarele documente:
a. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte, care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
d. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
f. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
g. curriculum vitae.
Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
În cazul documentului prevăzut la lit.e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
Actele prevăzute la lit.b)-d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

3. Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească candidaţii pentru a participa la concursul pentru ocupare unui post vacant sau temporar vacant, conform art.3 al Regulamentului-cadru aprobat prin H.G. nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare:
• are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
• cunoaște limba română, scris și vorbit;
• are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
• are capacitate deplină de exercițiu;
• are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
• îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
• nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.
Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale:
– pentru Inspector de specialitate S I – Compartiment ştiinţific, strategii, dezvoltare culturală
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
• vechime în specialitate minimum 3 ani.
– pentru administrator M I – Compartimentul economico-administrativ
• studii medii;
• vechime în muncă minimum 5 ani;
• cunoștiințe de utilizare a calculatorului.

4. Concursurile se vor desfăşura începând din data de 09 aprilie 2019, ora 10,00 – proba scrisă, iar interviul se va susţine în data de 15 aprilie 2019, la sediul Centrului Cultural Județean Harghita (Miercurea Ciuc, bd. Timişoarei nr. 4.)
Dosarele de concurs se poate depune la sediul Centrului Cultural Județean Harghita (Miercurea Ciuc, bd. Timişoarei nr. 4.) în perioada 19.03.2019 – 01.04.2019, între orele 8,00 – 16,00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la numerele de telefon 0266–315891 sau 0266-372044.
Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul instituţiei şi pe site-ul Centrului Cultural Judeţean Harghita www.ccenter.ro

5. CALENDARUL de desfăşurare a concursului:
Nr.crt. Activitatea planificată Perioada de desfășurare
1 Înscrierea candidaţilor 19.03.2019–01.04.2019
2 Selectarea dosarelor de concurs 02.04.2019
3 Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 03.04.2019
4 Contestarea rezultatelor selecţiei dosarelor de concurs 04.04.2019
5 Afişarea rezultatelor contestaţiilor selectiei dosarelor de concurs; listelor nominale ale candidaţilor admişi 05.04.2019
6 Prima probă a concursului- proba scrisă 09.04.2019
7 Afişarea rezultatelor la proba scrisă 10.04.2019
8 Contestarea rezultatelor probei scrise 11.04.2019
9 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la proba scrisă 12.04.2019
10 A doua probă a concursului – interviul 15.04.2019
11 Afişarea rezultatelor la interviu 16.04.2019
12 Contestarea rezultatelor la interviu 17.04.2019
13 Afişarea rezultatelor contestaţiilor la interviu şi a rezultatelor finale ale concursului 18.04.2019

Manager
Ferencz Angéla

Inspector de specialitate I, nivelul studiilor S
Bibliografia se poate descărca AICI.
Selectarea dosarelor AICI.
Rezultatul contestației AICI.
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultat final 

 

Administrator I, nivelul studiilor M
Bibliografia se poate descărca AICI.
Selectarea dosarelor AICI.
Rezultatul probei scrise
Rezultatul interviului
Rezultat final

 

 

CENTRUL CULTURAL JUDEŢEAN HARGHITA cu sediul în Miercurea Ciuc, Bd. Timișoarei nr. 4 organizează concurs în vederea promovării în treaptă profesională imediat superior din cadrul Centrului Cultural Judeţean Harghita

1.) La compartimentul științific, strategii, dezvoltare culturală:
– din funcția de referent treaptă profesională I, în funcția de referent treaptă profesională IA

Condiţii de participare:
– studii medii;
– să aibă cel puţin 3 ani vechime în treapta profesională al funcţiei din care promovează;
– să fi obţinut calificativul „foarte bine” la evaluarea anuală a performanţelor individuale cel puțin de două ori în ultimii 3 ani calendaristici;

Examenul de promovare în treaptă profesională imediat superior va avea loc în data de 08 aprilie 2019, ora 11,00 la sediul Centrului Cultural Judeţean Harghita. Termenul de înscriere la examen este data de 29 martie 2019.

Examenul constă în susținerea unei probe scrise, conform listei subiectelor stabilite de comisia de examinare.

Bibliografia pentru concurs şi relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Centrului Cultural Judeţean Harghita, sau la nr. de telefon: 0266-372044 și pe site-ul Centrului Cultural Județean Harghita www.ccenter.ro.

Miercurea Ciuc, 22 martie 2019
Ferencz Angéla, Manager

Bibliografia se poate descărca AICI.
Selectarea dosarelor AICI.
Rezultatul probei scrise AICI.